Szakértőink

A NYITOK Hálózat szakmai fejlesztő és tanácsadó partnerének, a Progress Consult Kft.-nek bemutatása

A NYITOK Hálózat új megközelítést képvisel Magyarországon a felnőttek tanulásba történő bevonása és alapkészségeinek fejlesztése területén, ennek a megközelítésnek a kialakításában, folyamatos fejlesztésében és széleskörű elterjesztésében, a NYITOK szolgáltatások magas színvonalának biztosításában a Szövetség szakmai partnere a Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Kft. A tanácsadó cégnek több mint 15 éves hazai és nemzetközi tapasztalata van a társadalmi fejlesztések, az oktatási, foglalkoztatási és szociális rendszerek és szolgáltatások megújítása és fejlesztése terén.

A NYITOK Hálózat kiépítésekor az egyik meghatározó alapelv, hogy minden helyszínen a helyi emberek szükségleteire szabott, adott élethelyzetükben tényleges segítséget nyújtó  szolgáltatásokat biztosítsunk, ami változatos és folyamatosan változó kihívások elé állítja a központokban dolgozó munkatársakat. A megfelelő megközelítések és megoldások megtalálása végett szükség van a felnőttek tanulását és aktivizálását segítő korszerű és sokszor újszerű módszerek alkalmazására, a NYITOK központok számára testreszabott eszközök kialakítására. Ennek érdekében a módszertani fejlesztéseket, szakmai támogatást és technikai segítségnyújtást biztosító partner  alapvető feladata egy olyan szakmai tanácsadó munkacsoport felállítása, amely a nemzetközi tapasztalatok és hazai szaktudást célszerű ötvözésével képes az eredményes megvalósításhoz nélkülözhetetlen szakmai innovációra és támogató eszközrendszer biztosítására.

A NYITOK Hálózat szakmai fejlesztő és tanácsadó munkacsoportjának kulcsszakértői:

Várkonyi Zoltán

Várkonyi Zoltán
A Progress Consult Kft. ügyvezetője
Projektigazgatóként felelős a szakmai fejlesztési és tanácsadási tevékenység átfogó megvalósításért

A készségek és kompetenciák fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű emberek képessé váljanak életük befolyásolására, a lehetőségek megragadására, de a sikeres aktivizálásukhoz sok egyéb támogatásra is szükség van. Éppen ezért a NYITOK Hálózatban folyó fejlesztő munkát nagyon izgalmasnak és előremutatónak tartom, és maximálisan fel tudom használni az oktatás, a szociális szolgáltatások és a foglalkoztatási programok fejlesztésében szerzett korábbi tanácsadói tapasztalataimmat. Külön öröm számomra, hogy az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (EBSN) elnökségi tagjaként össze tudom kapcsolni az ott folyó munkát a NYITOK Hálózatban végzett tevékenységemmel, így munkatársaimmal biztosítani tudjuk a felhasználható nemzetközi tapasztalatok beépítését, illetve a NYITOK munkájának bemutatását az alapkészségfejlesztés területén dolgozó nemzetközi szakmai munkaközösség számára.

Varjú Lajos

Varjú Lajos
Szakmai fejlesztési és tanácsadási munkacsoport vezetője, tréner

A munkacsoport vezetőjeként felelelős vagyok a szakmai fejlesztési és támogatási tevékenységek operatív irányításáért, a TAMOP 5.3.9 projekt vezetőségével való együttműködés koordinációjért. Ezen kívül vezető trénerként és mentorként közreműködöm a tanulásszervezők és tanulási tanácsadók, valamint az alapkészségek fejlesztésén dolgozó tanárok felkészítésében és folyamatos szakmai támogatásában. Széleskörű képzésfejlesztési és tréneri tapasztalattal rendelkezem a felnőttek kompetencia fejlesztése területén, kiemelt szakterületem a képzési, oktatási és szociális szolgáltatások fejlesztése. A „Tanulási Partnerségek Kezdeményezése” című kísérleti programban az első magyarországi tanulásszervezők mentoraként dolgoztam.

Csendes Györgyi

Csendes Györgyi
A tudásközpont vezetője

Számos hazai és nemzetközi fejlesztési projektben vettem részt, elsősorban a vállalkozásfejlesztés, ill. a humánerőforrás-fejlesztés területén. A Progress Consult Kft.-vel közösen megvalósított munkáim során jelentős tapasztalatokat szereztem a vállalkozások alkalmazottainak alapkészség fejlesztésére irányuló modellek alkalmazásának területén, ill. az alapkészség fejlesztést megvalósító fejlesztő szakemberek felkészítésében. Többéves tréneri és előadói gyakorlattal rendelkezem. A Tudásközpont vezetőjeként kiemelt feladatomnak tartom, hogy a helyi központok számára a szükségletekhez illeszkedő, a tanulásszervezők, tanulási tanácsadók és a tanárok munkáját eredményessé tevő és egyúttal nagymértékben megkönnyítő szakmai módszertani anyagokat és eszközöket fejlesszünk ki, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak az alapkészségfejlesztés hazai tudástárának bővüléséhez.

Vincze Zsolt

Vincze Zsolt
Kulcsszakértő a tudásközpont fejlesztéshez és működtetéséhez, a nemzetközi kapcsolatok felelőse

A Progress Consult Kft. ügyvezető-helyettese és az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (EBSN) titkárságának vezetője vagyok.
EUs és hazai finanszírozású fejlesztési projektek szakmai és pénzügyi tervezésében, ill. megvalósításában szereztem tapasztalatot, főként az életen át tartó tanulás, a foglalkoztatáspolitika, a gazdaságfejlesztés és felnőttképzés területén. Az elmúlt években számos célzott nemzetközi képzési program és tanulmányút szakmai tervezését, koordinálását és lebonyolítását láttam el.
Az EBSN titkárságának vezetőjeként folyamatos kapcsolatban állok azokkal a külföldi szervezetekkel, akik Európában kiemelkedő szakmai presztízzsel bírnak a felnőttek alapkészségének fejlesztése területén.

Hodossy Attila

Hodossy Attila
Kulcsszakértő a szakmai szolgáltató központ működtetéséhez, tréner

A Progress Consult Kft. felnőttképzési szakértője, ill. pedagógiai mérés-értékelési szakértője vagyok. Szakmai tapasztalataim elsősorban az alapkészség-fejlesztésben közreműködő szakemberek felkészítésével, képzésével és mentorálásval, képzések tervezésével, fejlesztésével kapcsolatosak. Széleskörű tréneri és előadói gyakorlattal, ill. ESZA típusú programok és projektek fejlesztésének és koordinálásának tapasztalatával rendelkezem.
„A NYITOK Nyitott Tanulási Központok Országos Hálózatának kialakítása” című kísérleti programban az első magyarországi tanulásszervezők mentoraként dolgoztam.

Cserbán Józsefné

Cserbán Józsefné
Kulcsszakértő a szakmai szolgáltató központ működtetéséhez

Szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetése és szociális ellátások szervezése területén szereztem többéves tapasztalatot. Jártas vagyok továbbá szolgáltatások minőségfejlesztése és minőségbiztosítási szakterületeken, fejlesztési projektek menedzselésében, szakmai megvalósításában, FAT akkreditációs eljárásokban, képzési és továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjában, szervezésében. Módszertani fejlesztő programokban dolgoztam, különösen az idősgondozás és a pszichiátriai betegek ellátása területén, ill. a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kutatási programokban vettem részt.
A Progress Consult Kft.-vel közösen megvalósított munkáim során értékes tapasztalatokat szereztem a vállalkozások alkalmazottainak alapkészség fejlesztésére irányuló modellek alkalmazásának területén.

Dr. Arapovics Mária

Dr. Arapovics Mária
Tréner

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének Andragógia Tanszékén egyetemi adjunktusként dolgozom, kiemelt szakterületeim az andragógia és neveléstudomány. Felnőttképzési akkreditációs referensként, képzésfejlesztőként, felnőttképzési szakértőként, ill. előadóként és trénerként jelentős tapasztalatot szereztem a felnőttképzés területén.
Civil szakértőként is tevékenykedem, ill. az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke vagyok.

Szabó Zoltán

Szabó Zoltán
Webes szakmai tartalmak fejlesztésének szakértője

Webprogramozóként és digitális tervezőként dolgozom, feladatom a szakmai anyagok digitális feldolgozásának és megfelelő webes megjelenítésének biztosítása.Kiemelt külföldi szakértőink

Lars Alrø Olesen

Lars Alrø Olesen
Nemzetközi szakértő - Dánia

Nemzetközi oktatásfejlesztési és curriculum fejlesztés szakértőként dolgozom, ill. a magyarországi Progress Consult Kft. társtulajdonosa és igazgatója vagyok. Nemzetközi szakértői tevékenységem során jelentős tapasztalatot szereztem országos minőségfejlesztési rendszerek kidolgozásában és bevezetésében a felnőttoktatás, közoktatás és más humánszolgáltatást végző intézmények számára. Több mint 10 éve dolgozom kelet-közép európai országokban tanácsadóként a társadalompolitika kialakítása és az intézményrendszer átalakítása területén.
A magyarországi Nyitott Tanulási Központok országos hálózatának tervezésében és kialakításában kulcsszerepet töltöttem be.

Graciela Sbertoli

Graciela Sbertoli
Nemzetközi szakértő - Norvégia

A Norvég Felnőttképzési Intézet (VOX) igazgató helyettese, a nemzetközi osztály vezetője és az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (EBSN) elnöke vagyok.
Közel 20 éve dolgozok nemzetközi felnőttoktatási szakértőként, számtalan európai és tengerentúli nemzetközi fejlesztésben vettem részt elsősorban az életen át tartó tanulás, ill. a felnőttek alapkészségeinek fejlesztésének területén.
2012. februárjától az Európai Bizottság „Minőség Felnőttoktatásban” nevű Tematikus Csoportjának tagja és szakértője vagyok.
A magyarországi Nyitott Tanulási Központok országos hálózatának kialakítását célzó kísérleti projektben kulcsszakértőként dolgoztam.

Cath Hamilton

Cath Hamilton
Nemzetközi szakértő - Skócia

A Skót Felnőttképzési és Tanulás-módszertani Intézet (Education Scotland) felnőtt tanulási szakértője, ill. nemzetközi felnőttképzési szakértő vagyok. Kiemelt szakterületeim az alapkészség-fejlesztésben közreműködő szakemberek felkészítése, képzése és mentorálása, alapkészség-fejlesztési programok tervezése és kidolgozása alacsony iskolai háttérrel rendelkező csoportok számára. Egyetemi oktatói háttérrel, és széleskörű előadói gyakorlattal és tréneri tapasztalatok rendelkezem.
Az elmúlt két évben az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (EBSN) elnökségének tagja voltam.

David Mallows

David Mallows
Nemzetközi szakértő - Anglia

A Londoni Egyetem Felnőttoktatási Intézetének kutatási igazgatója, ill. nemzetközi felnőttképzési szakértő vagyok. Szakterületeim az alapkészség fejlesztő szakemberek, tanárok képzési és továbbfejlesztési rendszerének tervezése és a fejlesztő szakemberek és tanárok képzési módszereinek kutatása és fejlesztése.
Számos olyan nemzetközi fejlesztési projektben szereztem tapasztalatot ahol a felnőttképző szakemberek képzési és továbbképzési rendszerének fejlesztése volt a cél.

André Schläfli

André Schläfli
Nemzetközi szakértő - Svájc

A Svájci Felnőttképző Szervezetek Szövetségének igazgatója, felnőttképzési szakpolitikai tanácsadó vagyok. A jelenleg is érvényben lévő felnőtt képzési szakemberek svájci továbbképzési rendszerének kidolgozásában kulcsszerepet töltöttem be.
Nemzetközi felnőttképzési szakértőként számos nemzetközi szakmai fórumon, ill. konferencián (UNESCO, OECD, Európai Bizottság stb.) képviselem és mutatom be a svájci felnőttképzési rendszert és tapasztalatait.
2011-ben „International Adult and Continuing Education Hall of Fame” díjat kaptam.

Bernhard Grämiger

Bernhard Grämiger
Nemzetközi szakértő - Svájc

A Svájci Felnőttképző Szervezetek Szövetségének igazgató helyettese és az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (EBSN) elnökségi tagja vagyok.  Kiemelt szakterületem alapkészségfejlesztési modellek kidolgozása és fejlesztése vállalkozások alkalmazottai számára, ill. alapkészség fejlesztő tanárok, szakemberek képzési, szakmai fejlesztési rendszerének kidolgozása. Közel 10 éve dolgozok nemzetközi felnőttképzési szakértőként.